Školní poradenské pracoviště – kontakty:

Výchovná poradkyně pro I. – II. stupeň – Mgr. Martina Brondičová
telefon : 233 930 826, 724 758 428

E-mail: brondicova@skola.libcice.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí dohodě

 

Metodička prevence pro I. a II. stupeň ZŠ – Mgr. Jana Dušánková
telefon: 233 930 826, 777 309 892

E-mail: dusankova@skola.libcice.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí dohodě
Dokumenty:

• Co dělat, když má rodič podezření na šikanu svého dítěte ve škole: zde

 

Školní psycholožka

Vážení rodiče,

paní Mgr. Zuzana Mošovská  na vlastní žádost ukončila spolupráci s naší školou ke dni 31.12.2019.

V tuto chvíli jsme nuceni pracoviště školního psychologa dočasně zrušit. 

Dokument: 

Informovaný souhlas s činností školního psychologa na Základní škole Libčice nad Vltavou

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K našim hlavním cílům patří podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, podpora primární prevence a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Koncepce poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb.
Naše Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň ZŠ, školní kariérová poradkyně pro 5. – 9. ročník, metodička prevence pro I. a II. stupeň ZŠ a školní psycholožka. Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (nejčastěji s pracovníky PPP Středočeského kraje v Mělníku), s příslušnými SPC, s Úřadem práce Praha-západ.

 

Své služby zaměřujeme především na tyto oblasti:
• poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (např. žáci s vývojovými poruchami učení, s autismem nebo poruchami chování…), snaha o podchycení příznaků vývojových poruch co nejdříve; koordinace tvorby Plánů pedagogické podpory a Individuálních vzdělávacích plánů; sledování a vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
• podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
• prevence školní neúspěšnosti
• podpora vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí
• péče o žáky s výchovnými obtížemi
• vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách i ve škole, prevence i řešení rizikového chování
• tvorba a průběžné vyhodnocování preventivních programů školy
• kariérové poradenství
• metodická podpora učitelům i zákonným zástupcům při výchově a vzdělávání