Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ
5. května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou

Č.j.: ZŠLi 219/19
Datum: 17. 4. 2019

ROZHODNUTÍ
o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019-2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ, od školního roku 2019-2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

01/19, 02/19, 03/19, 04/19, 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 09/19, 10/19,
12/19, 13/19, 14/19, 15/19, 16/19, 17/19, 18/19, 19/19, 20/19,
21/19, 22/19, 23/19, 24/19, 25/19, 26/19, 27/19, 28/19, 29/19, 30/19,
31/19, 32/19, 33/19, 34/19, 35/19, 36/19, 37//19, 39/19, 40/19,
41/19, 42/19, 43/19, 44/19, 45/19, 46/19, 47/19, 48/19, 51/19, 52/19.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje

Podpis a datum podpisu ředitelky školy: 17. 4. 2019
Datum zveřejnění rozhodnutí 17. 4. 2019

Mgr. Drahomíra Raveane
ředitelky školy