Dokumenty ke stažení:     

Závazná přihláška ke vzdělávacím aktivitám 2. stupně

Čestné prohlášení

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši spolupráci a součinnost během celé distanční výuky. Velice oceňujeme Váš vstřícný přístup, protože si uvědomujeme, že toto období není ani pro Vás a pro Vaše děti jednoduché. Vláda ČR schválila v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách možnost konání občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Nepůjde o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud není v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz. V naší ZŠ Libčice se budeme snažit zajistit docházku s výukou alespoň v omezené míře. Jsme limitováni tím, že již probíhají dopolední a odpolední aktivity pro žáky 1. stupně.  Narážíme tedy zejména na časové a organizační možnosti.

Podmínky výuky:

 • distanční výuka bude probíhat jako doposud do konce školního roku, setkání ve škole bude organizováno pouze jako konzultace ve vybraných předmětech podle personálních a organizačních podmínek a kapacit školy.
 • účast žáků je dobrovolná
 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • složení skupin nemusí být neměnné
 • o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky podané zákonným zástupcem
 • žák bude sedět v lavici samostatně s rozestupy mezi lavicemi 1,5 – 2 m
 • probíhat bude 1x týdně v případě, že se z každé třídy přihlásí max. 15 žáků – tedy 3x do konce školního roku; při větším počtu přihlášených bude setkání méně (např. pouze 2x do konce školního roku)
 • vstup do školy bude možný od 9.00
 • konec výuky bude záviset na počtu skupin
 • skupiny vzniknou podle počtu přihlášených žáků (v rámci jedné třídy mohou vzniknout dvě oddělené skupiny)
 • z provozních a nařízených hygienických důvodů nebude do konce školního roku poskytováno školní stravování (žáci si mohou nosit vlastní studenou stravu)
 • při prvním nástupu do školy odevzdají žáci čestné prohlášení
 • zákonní zástupci těch žáků, kteří patří do rizikové skupiny, by měli přítomnost těchto žáků ve škole řádně zvážit

Forma přihlášení žáka do výuky:

Přihláška -zasílejte prosím na emailovou adresu: prezencni.vyuka@skola.libcice.cz

Odevzdejte do 4.6. 2020

Čestné prohlášení

Organizační pokyny k prezenční výuce žáků 2. stupně ZŠ

1. výuka bude probíhat  s třídním učitelem a s ostatními učiteli od 08. 06. 2020 pouze ve vymezených dnech v rozsahu 1x týdně a v délce 1-2 vyučovacích hodin podle počtu přihlášených žáků..

2. časové rozvržení  tříd:

Po:  VI. A

Út:  VIII.

St:   VII.

Čt:   VI. B

Pá:   IX.

3. začátek a konec výuky:

–  9.00 hod., třídní učitel nebo jiný učitel si vyzvedne žáky před školou a doprovodí

               je do kmenové třídy; pokud by byl větší počet žáků než 15, pak by druhá

skupina nastoupila s jiným učitelem nebo by třídní učitel druhou skupinu

převzal až v 10.00 hod. zase před školou

 • po ukončení  výuky  učitel odvede žáky z budovy školy
 • žáci musí mít 2 ochranné roušky
 • ve třídě budou dodržována hygienická a epidemiologická opatření

4. náplň výuky:  

 –    výběr třídních projektů; předložení školních sešitů, projektů, testů a referátů

              z jednotlivých předmětů; vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků;

                  ; organizační činnosti související s ukončením

 školního roku, např. předání klíčů od šatních skříněk, apod.

 • žáci, kteří se nezúčastní výuky, přinesou také ve stanovený den svému třídnímu učiteli materiály, na kterých pracovali během distanční výuky, aby mohla být uzavřena klasifikace za 2. pololetí škol. roku 2019/ 2020
 • objasnění a upevnění učiva zadaného při distanční výuce
 • socializační aktivity
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Děkujeme za respektování pravidel a pokynů.

Mgr. D.Raveane

Ředitelka školy

Mgr. Věra Reslerová

Vedoucí učitelka 2.stupně