Základní škola Libčice nad Vltavou 

Z historie naší školy:

        V Libčicích nad Vltavou existovala škola při farním kostele již ve 14. století. Učitelé byli místní faráři. Samostatná škola byla zřízena v roce 1779, byla umístěna v hospodě, řečené Panský sklípek. V roce 1799 byla učebna z hospody přemístěna na faru. Roku 1879 byla jednotřídní škola změněna na dvoutřídní, místní školní rada zakoupila dva domky, ve kterých byly umístěny obě třídy a zřízen byt pro učitele.

          4. dubna 1891 byl položen základní kámen nové školní budovy a 7. září téhož roku se v ní začalo učit. Stavba byla nejprve přízemní, 1. patro přibylo r. 1893. V r. 1919 byla v Libčicích zřízena měšťanská škola. O tři roky později bylo přistaveno 2. patro. Generální oprava školní budovy byla provedena r. 1967. Nová přístavba byla dokončena v r. 1983. V posledních letech byla budova školy zateplena, proběhla výměna oken a úprava fasády.

Současnost:

         Školní vzdělávací plán naší školy jsme přizpůsobili současným vzdělávacím trendům a požadavkům. Postupně školu vybavujeme progresivními výukovými prvky. Ve školním roce 2013/2014 škola získala finanční prostředky na nákup interaktivních tabulí a vybavení pilotní třídy tablety. Tento projekt se nám podařil díky penězům z operačního programu EU OP VK.  Pro další zlepšení kvality vzdělávání jsme vybavili odborné učebny moderními pomůckami a technikou k výuce jazyků, přírodopisu a chemie, zeměpisu, dějepisu, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Hlavní prioritou pro naši školu je nadále zkvalitňovat a modernizovat informační technologie pro práci žáků a pedagogů. Škola průběžně modernizuje PC v odborné učebně. Kabinety pedagogů jsou vybaveny počítači s internetovým připojením. V investičních potřebách školy pro zabezpečení výuky bychom rádi pokračovali v projektu instalování interaktivních tabulí postupně do všech tříd, vybavování odborných učeben moderními pomůckami, zajišťování pravidelných školení pedagogických pracovníků a sledování nových moderních trendů ve vzdělávání.

          Od 1. 9. 2013 umožňujeme žákům naší školy zcela jinou úroveň zlepšování v jazykové vybavenosti. Anglický jazyk jsme zavedli již od prvního ročníku, na 2. stupni mají žáci na výběr dokonce tři jazyky, kdy mohou kromě anglického jazyka volit mezi španělštinou a němčinou. Od školního roku 2015/2016  nadále zlepšujeme jazykovou výuku, a to zejména rozdělením žáků do méně početných skupin. Uspěli jsme v žádosti realizovat projekt  EU „Brána jazyků otevřená“ o podporu při organizaci jazykových pobytů v zahraničí, neboť si myslíme, že je to nejlepší cesta při motivaci našich dětí k učení cizích řečí. Naše škola je zapojena do těchto projektů: Ovoce do škol, Recyklohraní, Čtení pomáhá, Edison, Mléko do škol, Bambini litera.Úspěšně se škola každoročně zapojuje do olympiád.

         Rodičům, žákům a přátelům naší školy nabízíme každoročně společenské a kulturní akce, kterými chceme jednak podpořit občanské a sousedské soužití Libčic nad Vltavou a zároveň dětem ukázat, že tradice našich předků nejsou nezajímavou ztrátou času v konzumní společnosti. Pro volný čas dětí se také snažíme každoročně nabízet široký výběr kroužků. Naše škola je školou rodinného typu. Pro volný čas je určeno nově zrekonstruované hřiště, zahrada a nedávno upravená ovocná zahrada. Děti zde mají k dispozici ohniště a v letních měsících malý bazén, společně se starají o ovocné stromy a keře. V budově školy jsme zřídili Školní kluby pro 1. a pro 2. stupeň, kde mohou děti relaxovat v době mezi vyučováním, a unikátní Rodičovnu – společenskou místnost pro rodiče.

        Od školního roku 2012/2013 dochází po letech k progresivnímu vzestupu počtu žáků, což nás velmi těší. Pro děti na prvním stupni máme otevřeny tři oddělení školní družiny. Rádi bychom, aby paní učitelky na 1. stupni vedly děti soustavně od 1. do 5. třídy. Děti i rodiče mohou s pedagogy navázat bližší vztah a vzdělávání může reflektovat více individuální odlišnosti, schopnosti i zájmy žáků.

         Jsme si vědomi, že jako malá rodinná škola v menším městě musíme plnit svoji funkci s odpovědností vůči všem dětem a rodičům. Nemůžeme selektivně upřednostňovat konzervativní či alternativní trendy ve vzdělávání a výchově jako školy ve velkých městech, kde je větší nabídka školských zařízení. Vždy musíme hledat vyvážený kompromis. Těšíme se na otevřený dialog se všemi, kteří to s výchovou našich dětí myslí opravdově, s čistým srdcem i hlavou, a jsou ochotni tomu obětovat svůj volný čas, nápady i energii.