Informace školní jídelny

Vážením rodiče a zákonní zástupci stravujících se žáků, žádám Vás o prověření úhrad
stravného a, ve smyslu Řádu školní jídelny při Základní škole v Libčicích nad Vltavou,
připomínám:
1. Stravné je splatné do 25.dne měsíce předcházejícího měsíci, kdy se Vaše dítě bude stravovat, tzn., že do 25.8.2019 musí být uhrazeno stravné na měsíc září 2019.
2. Písemnou přihláškou přihlašujete své dítě ke stravování po celou dobu školní docházky, jeho trvalé odhlášení je možné pouze písemně, nebo osobně rodičem, případně zákonným zástupcem.
3. Odhlašování obědů z důvodu nemoci, návštěvy lékaře atd. odhlašujte pouze emailem na adrese: skolnijidelna@skola.libcice.cz, nebo telefonicky na čísle 776787579 ( stačí i sms zpráva ). Předvídanou absenci odhlašujte minimálně den předem, do 8.hod. téhož dne pouze v případě akutního zdravotního problému.
4. Školní jídelna není povinna stravovat žáky, kteří nemají uhrazené stravné, může jim poskytnout pouze polévku.
5. Pro informaci o aktuálním stavu stravovacího konta Vašeho dítěte mě kontaktuje telefonicky každý den mezi 8. a 9.hod., písemně kdykoliv. Zabráníte tak nepříjemnostem spojených s dlužným stravným.
6. O dlužném stravném, které nebude řešeno, Vás budu informovat písemně prostřednictvím třídních učitelů.
7. Od školního roku je upravena výše stravného na:
7-10let 27Kč
10-14let 30Kč
15let a více 32Kč
8.Výše stravného na následující měsíc je od 10.dne předchozího měsíce k dispozici na webových stránkách školy a na nástěnce ŠJ.
Dana Böhmová
vedoucí školní jídelny