Projekt Edison na naší škole

Projekt EDISON
Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odliných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.
Jak projekt probíhá
Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

logo-eu

 

 

 

Výjezd do Velké Británie (Hastings)

m_IMG_7855

 

 

Do Hastingsu jsme dorazili v pondělí v 18. hodin. Hned po našem příjezdu se děti ubytovaly ve svých hostitelských rodinách.

Druhý den ráno začala studentům výuka angličtiny, žáci byli rozděleni do tří výkonnostních skupin. Vždydopoledne děti absolvovaly tři výukové lekce, každou hodinu měly jiného vyučujícího. Na závěr celého kurzu obdržely certifikát o absolvování výuky.

 

Po konci výuky vždy následoval výlet na zajímavá místa v okolí Hastingsu.

První den to byl hrad Bodie, který je známý jako jeden z nejzachovalejších hradů v Anglii, na zpáteční cestě žáci  ještě navštívili místo bitvy u Hastingsu, kde vzniklo městečko Battle s opatstvím z raného středověku.

 

Druhý den po skončení výuky jsme navštívili město Brighton se známou expozicí mořského světa, kde mohli studenti na vlastní oči vidět zástupce většiny druhů živočichů světových moří včetně žraloka bílého. Kromě této zajímavosti mohli ještě studenti vidět slavný palác prince regenta, jehož architekt se inspiroval slavným Tadž Mahalem, a uličky, zachované z 15. století.

 

Třetí den mohli studenti spatřit slavné bílé útesy při návštěvě Seven sisters. Průvodce studenty provedl přibližně dvouhodinovou procházkou po útesech.  Mohli si fotografovat nádherné přírodní scenérie a na pláži  nasbírat pazourky či mušle na památku.

Kdo měl chvilku a chuť, mohl ještě navštívit místní malé muzeum námořnictví, kde byla expozice věnovaná mimo jiné i druhé světové válce.

 

Závěrečný den jsme se přesunuli v ranních hodinách do Londýna, kde nás čekala prohlídka celého města.

Nejdříve jsme navštívili Trafalgar Square, kterému vévodí socha admirála Nelsona, pak žáci postupně navštívili Oxford Street, Buckinghamský palác, Královskou greenwichskou observatoř, kde se mohli dotknout nultého poledníku.  Při projížďce po Temži viděli London Bridge.

 

Ve večerních hodinách pak žáci vyrazili na cestu do České republiky.

 

 

 

 

Veřejná zakázka „Brána jazyků dokořán“

Dne 13.10, 2015 byla ukončena veřejná zakázka pro výjezd dětí do Velké Británie.

Následuje dokumentace k veřejné zakázce „Brána jazyků dokořán“ – vzdělávací kurz pro 2 pedagogické pracovníky „Trachet Training“.

Brána jazyků_Příloha č. 1 Krycí list

Brána jazyků_Příloha č. 2 Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady

Brána jazyků_Příloha č. 3 Čestné prohlášení – neúčast na přípravě

Brana jazyků_Zadávací dokumentace_pedagogové

Brána_jazyků_Vyzva_k_podani_nabidky_aktualizace_Brana_jazyku_pedagogove

 

Název projektu: Škola otevřená dětem ze sociálně vyloučených domácností

 

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na problém zvyšujícího se počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří docházejí do ZŠ Libčice nad Vltavou. ZŠ je spádovou školou pro sociálně vyloučenou lokalitu Kolonka v Libčicích nad Vltavou. Podstatná část dětí z této lokality se do roku 2006 vzdělávala v ZŠ Roztokách v třídách s výukou podle speciálního vzdělávacího programu formou skupinové integrace. Tyto třídy byly zrušeny a děti až na výjimky docházejí do ZŠ Libčice nad Vltavou. Jedná se o děti se sociokulturními handicapy, které bez asistence nedokáží uspět v procesu vzdělávání a s vysokou pravděpodobností nedokončí řádně základní školu. Projekt proto zavádí do ZŠ pozici asistenta pedagoga, který bude dětem z cílové skupiny asistovat přímo při vyučování. Bude je podporovat také v přípravě na vyučování, komunikovat s jejich rodiči a působit na pedagogizaci prostředí sociálně vyloučených domácností.

 

Asistentka pedagoga Jana Švédová, která pracuje v tandemu s třídním učitelem hlavně ve  3., a 4. a 5. třídě v hlavních předmětech a v dalších třídách podle potřeby pracuje s žáky s SPU.

Výhody asistenta pedagoga v hodinách ale pociťují všichni žáci. Pokud některé děti nezvládají výuku, učitel se jim nemůže věnovat dostatečně individuálně, neboť při zpomalení tempa se ostatní budou nudit. Slabším dětem se tak může věnovat asistent pedagoga a nadaným je určeno více prostoru a pozornosti od třídního učitele.

Projekt byl ukončen k 31. 12. 2011. Má pětiletou udržitelnost.

 

m_obrazek 2 (1)

    Název projektu : Šablony pro Libčice

 

Naše škola využívá možností, které jí skýtají dotace z nejrůznějších projektů. V rámci    programu OP VK Šablony do škol – Šablona pro Libčice CZ.1.07/1.4.00/21.251. jsme tento proekt1.9.2011 započali,  úspěšně byl ukončen  28. 2. 2014.

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky se snažíme dosáhnout metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání je v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a zavedením programu primární prevence.

 

Výstupy a zhodnocení  ukončeného projektu:

 

 

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

 

V rámci aktivity byla vytvořena nabídka vzdělávacích aktivit pro skupinu/y žáků prostřednictvím povinných

předmětů formou skupinové výuky, apod.) vycházející z jejich potřeb se záměrem tyto potřeby nadále rozvíjet.

– Současně s tím byly zajištěny materiální podmínky pro navrhované vzdělávací aktivity (např. knihy).

– Byly rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti žáků v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.

Cílovou skupinou byli žáci školy. Ti byli podporováni v rozvoji svých individuálních schopností v oblasti čtenářské

gramotnosti. Formou individualizace výuky byli vedeni k rozvoji čtenářských dovedností, efektivnímu vyhledávání

a kritickému vyhodnocování informací a k práci s moderními technologiemi.

Výstup:

V průběhu dvou let probíhala výuka, zaměřená na Čtenářskou gramotnost, značená Český jazyk EU OPVK v

dotaci jedna hodina týdně navíc oproti klasické výuce (4., 5., 6. a 7. třída ZŠ). Děti byly z témat výuky nadšeny a

po ukončení projektu můžeme konstatovat, že se jejich vztah k psanému tištěnému textu (knihám) prohloubil a

získaly větší zájem o psané tištěné texty (knihy) i zvýšila se schopnost psanému textu porozumět.

Plánované výukové hodiny byly v plném rozsahu odučeny a klíčová aktivita byla splněna na 100%.

Zhodnocení:

V 6. třídě:Hodinu navíc jsme věnovali rozvoji čtenářské gramotnosti. Se žáky jsme společně četli knihu. Na

každou hodinu měli žáci připravené otázky ke každé kapitole. Někdy pracovali žáci samostatně, někdy šlo o

společnou práci. Myslím, že taková možnost práce byla velmi přínosná. Mohli jsme se pravidelně věnovat

aktivitám, na které v běžné výuce nezbývá mnoho času. Navíc byla práce i výrazně individualizovaná, jelikož třída

byla na hodiny rozdělená podle úrovně dovedností v předmětu český jazyk. V hodinách byl kladen především

důraz na rozvoj a podporu čtenářské gramotnosti. Vzhledem k náročné látce v mluvnici (skladba) jsme se tedy

věnovali i gramatice.

 

Individualizace výuky cizích jazyků

 

Obsahem aktivity bylo zvýšení kvality výuky zvýšením hodinové dotace pro výuku cizích jazyků (konkrétně

anglického jazyka v 6. a 7. ročníku ZŠ) v rozsahu 1 hodiny týdně, to je 72 hodin během realizace projektu.

Cílovou skupinou byli žáci školy. Podpořenou osobou v rámci této aktivity byl žák zapsaný do 1 povinného

předmětu se zaměřením na rozvoj jazykových dovedností v rozsahu 36 vyučovacích hodin ročně.

Výstup:

72 odučených vyučovacích hodin Anglického jazyka za dobu dvou let projektu.

Aktivita byla splněna na 100%.

Zhodnocení:

V rámci anglického jazyka bylo rozdělení třídy přínosné. Žáků ve skupině bylo méně, možnost věnovat se

každému zvlášť se tak zvýšila. Vhodné bylo i rozdělení dle úrovně ? žáci se SPU si mohli látku více zažít,

procvičit. Ostatní žáci měli potom prostor i na rozšiřující učivo.Pro výuku jazyka je samozřejmě nejvýhodnější co

nejmenší počet žáků ve skupině. Rozdělení třídy tak byla velká pomoc sama o sobě. Zároveň opět platí, že žáci

se SPU v jazykové oblasti jsou poměrně znevýhodněni při osvojování cizího jazyka. S nimi tedy bylo důležité

postupovat pomalu a klást důraz na upevňování základních gramatických pravidel a konverzačních obratů. Byla

možnost látku vícekrát procvičit a postupovat dle tempa žáků. Druhá skupina se pak mohla více soustředit na

prohlubování znalostí, hlavně v rámci slovní zásoby

 

 

m_obrazek 1 (1)

 

Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků

 

1 pedagogický pracovník absolvoval roční jazykový kurz DVPP – Angličtina pro pedagogické pracovníky – úroveň

velmi pokročilí C1 v počtu 70 vyučovacích hodin, kurz byl akreditován MŠMT, certifikát přikládáme.

Pedagogický pracovník si zvýšil své jazykové kompetence, které dále využívá při výuce cizího jazyka (konkrétně

anglického jazyka) na naši ZŠ a je schopen tento cizí jazyk kvalitněji vyučovat. Tímto pokládáme klíčovou aktivitu

za velmi přínosnou.

Dva pedagogičtí pracovníci se během projektu zúčastnili jednodenního školení v cizím jazyce (anglickém jazyce).

Výstup:

1 proškolený pedagogický pracovník, klíčová aktivita splněna na 50%.

Důvod chybějícícho druhého osvědčení: Za dobu projektu nebyl otevřen požadovaný roční kurz pro pedagogické

pracovníky – začátečníky v dosahové vzdálenosti od ZŠ. Do vyhlášených akreditovaných kurzů byli dva

pedagogové školy přihlášeni, ale vždy před začátkem kurzu byl dotyčný kurz z důvodu malého počtu přihlášených

uchazečů zrušen. Kurz se otevřel v Praze teprve v lednu 2014, kdy pedagogický pracovník školy se na tento kurz

přihlásil a začal ho navštěvovat, ale kurz bude již uhrazen ze školních prostředků pro DVPP a bude ukončen

certifikátem na podzim roku 2014. Z důvodu ukončení podzim 2014 nemohl být tento kurz již zařazen do této

klíčové aktivity.

 

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol

 

V rámci aktivity byla vytvořena nabídka vzdělávacích činností pro skupinu/y žáků (skupinová výuka – 1 hodina

matematiky týdně navíc oproti standardní nabídce), vycházející z jejich individuálních potřeb, se záměrem tyto

potřeby nadále rozvíjet. Současně s tím byly zajištěny materiální podmínky pro navrhované vzdělávací činnosti

(např. logické hádanky a rébusy atd.) Byly rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti žáků v oblasti rozvoje

matematické gramotnosti.

Cílovou skupinou byli žáci školy. Ti byli podporováni v rozvoji svých individuálních schopností v oblasti

matematické gramotnosti. Formou individualizace výuky byli vedeni k rozvoji matematických dovedností,

kritickému vyhodnocování informací a k práci s moderními technologiemi (např. s interaktivní tabulí či s PC).

Výstup: Po dobu projektu probíhala výuka 1 vyučovací hodiny Matematiky týdně v 5., 6. a 7. ročníku.

Klíčová aktivita byla splněna na 100%.

Hodnocení: Hodiny matematiky byly velmi úspěšné, a to zejména pro žáky se slabším prospěchem.Díky jedné

hodině M navíc měli podporovaní žáci možnost důkladně si procvičit získané poznatky z hodin a hlavně tyto

poznatky si pořádně osvojit.Tuto hodinu jsme pojali formou cvičení, kde se neprobírala nová látka, ale řešily se

vyvstalé problémy z aktuálně probírané látky na hodinách, případně rozšiřující učivo a matematicko-logické

příklady přesahující rámec běžného učiva. V prvním pololetí navštěvovali hodinu M žáci se slabším a spíše

podprůměrným prospěchem a v druhé části roku hodiny M navštěvovali žáci průměrní a nadprůměrní.Toto

rozdělení vedlo k tomu, že mohl být zvolen specifičtější způsob výuky a zacílit lépe na individuální nedostatky

každého žáka, čímž se nám povedlo efektivně odstranit problémy.Nadprůměrní žáci dostávali složité matematicko

-logické úlohy, na které by v běžných hodinách nezbyl čas, řešili vše samostatně, aby projevili vlastní iniciativu při

vymýšlení postupů.Hodiny se slabšími žáky jsme zaměřili na problémy vzniklé při běžné výuce.

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících l rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

 

Dva pedogogové se zúčastnili školení „Obohacení výuky formou kvízů, hádanek a logických úloh na ZŠ a SŠ“,

pořádaného Centrem nadání. Na školení byl představen klub Terminus a možností spolupráce s ním. Následoval

teoretický výklad zaměřený na psychologické poznatky o inteligenci, druzích inteligence a možnostech jejího

rozvíjení. Většina času byla vyplněna předkládáním mnoha různých typů úloh a hádanek, přesmyček a číselných

řad atd., u každé z nich byl dán čas na hledání řešení, poté bylo zadání i řešení zdůvodněno, u každé úlohy bylo

cílem najít možnosti jejího využití v konkrétním předmětu a ročníku během výuky. U každého zadání bylo také

konstatováno, do jaké míry je možné žáky v daném postupu trénovat a zlepšovat tak jejich výsledky. Na konec

školení si učitelé sami vytvořili ke každému typu zadání vlastní úlohy podle předloh, které jim byly představeny. Po

skončení semináře měli učitelé možnost nahlédnout do logických společenských her, které Centrum používá.

Výstup:

2 osvědčení DVPP

viz Příloha č. 5

Klíčová aktivita splněna na 100%.

 

 

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů

 

V rámci aktivity byla vytvořena nabídka vzdělávacích činností pro skupinu/y žáků (odborný terénní seminář v 9.

ročníku ZŠ), vycházející z jejich individuálních potřeb, se záměrem tyto schopnosti nadále rozvíjet.

-Současně s tím byly zajištěny materiální podmínky pro navrhované vzdělávací činnosti – odborná učebna, která

byla moderně materiálně a technicky vybavena.

Byly rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti žáků v oblasti rozvoje přírodovědné gramotnosti.

Cílovou skupinou byli žáci školy. Ti byli podporováni v rozvoji svých individuálních schopností v oblasti

přírodovědné gramotnosti. Formou individualizace výuky byli vedeni k rozvoji přírodovědných dovedností včetně

praktických, efektivnímu vyhledávání a kritickému vyhodnocování informací a k práci s moderními technologiemi.

Výstup: Praktika z přírodopisu v 9. ročníku

Klíčová aktivita byla splněna na 100%.

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

 

Dva pedagogové se zúčastnili školení „Interaktivní dílna práce s nadanými žáky pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ – se

zaměřením na výuku přírodovědy“.

Výstup:

2 osvědčení DVPP, Klíčová aktivita splněna na 100%.

viz Příloha č. 5

Hodnocení:

Na této interaktivní dílně se prezentovaly nápady školitele i zúčastněných, které zohledňovaly učební

charakteristiky a potřeby nadaných žáku (resp. ?těch nejšikovnějších dětí“ ve třídě). Nápady ze semináře jsme

poté použili při výuce v běžné třídě.

 

Prevence rizikového chování

 

Aktivita se realizovala po dobu 2 kalendářních roků prostřednictvím přímé práce školního speciálního pedagoga.

Výstup:

počet hodin ŠSP

9/2013 – 40 hodin

Zhodnocení:

Všichni žáci zapojení do tohoto projektu úspěšně postoupili do dalšího ročníku. Naučili se pravidelně připravovat

na vyučování a překonávat svoje znevýhodnění. V hlavních naukových předmětech ( Čj, M, Aj ) se zlepšil jak

jejich přístup k práci, tak výsledky, kterých tito žáci dosáhli. Nezanedbatelným přínosem tohoto projektu je též ten

fakt, že žáci začali sami vyhledávat pomoc vyučujících v jednotlivých naukových předmětech a v současné době

využívají nabídky doučování, které jim škola prostřednictvím svých pedagogů umožňuje.

Klíčová aktivita splněna na 100%.