Projev ředitelky.

Vážený pane starosto,
Je mi velmi líto, že se ze zdravotních důvodů nemohu dostavit na dnešní jednání zastupitelstva.Dovoluji si touto cestou zaslat svůj připravený projev písemně.
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
děkuji vám za vaše pozvání a možnost se vyjádřit. Včera jsem na školské radě předložila novou koncepci a věškeré požadované dokumenty.Dnes, 10.6. byly tyto dokumenty doručeny panu starostovi. Ráda bych uvedla některé důvody, události a skutečnosti, které mne vedly ke konkrétním formulacím v mé Koncepci školy pro roky 2020 až 2023. Jak jistě víte, v Libčicích nad Vltavou byla podepisována petice rodičů za změnu vedení Základní školy Libčice a petiční výbor ve vysvětlení této petice uváděl několik důvodů, které předkládal občanům. Jedním z důvodů bylo, cituji: „ že vedení školy je sice nespokojeno s personálním obsazením školy, ale přitom nekomunikuje se zájemci o zaměstnání.“ Ve smyslu pravidla „co je psáno, to je dáno“, jsem předala emailovou komunikaci se zájemci o zaměstnání v naší škole panu starostovi. Věřím, že pan zastupitel Coufal, který mne v této otázce interpeloval na školské radě i členové petičního výboru se s touto emailovou komunikaci seznámí a přesvědčí se, že jsem postupovala jako manažer školy standardním a profesionálním způsobem. Případ šikany v jedné třídě na naší škole se nám podařilo vyřešit výměnou paní třídní učitelky třídní. Nově příchozí paní učitelka situaci ve třídě stabilizovala. Dalším tvrzením petičního výboru bylo, že škola nemá dlouhodobou koncepci, která by odpovídala současným vzdělávacím trendům. Jelikož o tom ještě budeme mluvit v souvislosti s novou koncepcí, ráda bych jen poznamenala, že stávající koncepce školy byla schválená dle zákona školskou radou, ve které seděli i zástupci rodičů a tu petiční výbor neučinil nijak odpovědnou za obsah koncepce. Následně ani Česká školní inspekce nekonstatovala, že by koncepce školy neodpovídala současným vzdělávacím trendům. Dále petiční výbor na přední straně petice uváděl jako důvod pro sběr podpisů za změnu vedení školy masivní odchody žáků na druhém stupni, špatnou úspěšnost žáků při přijímacích řízeních na střední školy a velký odchod libčických dětí na jiné školy. Mrzí mne, že petiční výbor si nedal ani práci doložit tato svá tvrzení statistickými údaji, které jsou veřejně dostupné ve výročních zprávách na webu školy a které by je přesvědčily o tom, že situace není vůbec tak dramatická, jak uvádějí ve své petici a jak předkládají občanům. Libčické děti dosahují srovnatelných výsledků s dětmi z jiných škol v okolí, máme i velmi úspěšné a talentované žáky. Za dobu mého působení v Libčicích, tedy nyní již 9. rok, stoupl počet žáků ze 167 na 309 a další růst se zastavil na kapacitních možnostech školy při poměrně značné poptávce dětí ze širšího okolí.
V tomto školním roce bohužel vůči vedení školy probíhal takřka neustále stalking, neboli šikana, na sociálních sítích, prostřednictvím emailové komunikace, osobních útoků, šířením lží, informací vytržených z kontextu, neúplných nebo překroucených informací, pomluv a urážek organizovanou skupinou rodičů. Tento stalking, kampaň organizované skupiny rodičů, byl velmi stresující pro mne a mého zástupce, pro kolegy pedagogy, kteří by měli mít podle školského zákona zaručena svá práva. Byla jsem vystavená neustálým útokům na mou profesní pověst, což se negativně projevilo i na mém zdraví a rodinném životě. Bohužel tento stalking, vedený organizovanou skupinou rodičů v současné době neustává, naopak sílí, po Libčicích visí dokonce plakáty poškozující pověst naší školy a tím i mojí, jako ředitelky a pověst mého zástupce i všech pedagogů a zaměstnanců.
K obsahu pomlouvačných plakátů sděluji: Ani 9 inspekcí různých státních orgánů na základě stížnosti rodičů během několika mésíců nenašlo na činnosti školy žádná tak závažná pochybení, aby byl zákonný důvod pro odvolání vedení. Při online šetření ČŠI distanční výuky byla naše organizace distanční výuky shledána jako plně v souladu s doporučeními MŠMT a poslední stížnost inspekce zamítla jako nedůvodnou. O argumentech v petici rodičů jsem již mluvila, proto se krátce zmíním o dětské petici. Abych parafrázovala slova na plakátu, původní petice žáků 9. třídy odhalila tu těžko uvěřitelnou skutečnost, že byla podepsána pouze jednou žákyní za všechny kamarády. Petice byla doručena starostovi města. Pokud by došlo k odhalení jiných těžko uvěřitelných skutečností, jak tvrdí autoři pomlouvačného plakátu, jistě by mne pan starosta, kterému na škole velmi záleží, okamžitě informoval. Na únorovém setkání našeho žákovského parlamentu se děti mohly vyjádřit k případným problémům.Každý rodič by měl vědět, že ne vždy má dítě správnou představu o tom, jak to v životě chodí, proto je nutné, abychom svým jednáním nedávali dětem špatný příklad. Žákovské parlamenty jsou důležité hlavně na velkých školách s vysokým počtem žáků. Na naší škole je pravidlem, že každé dítě může za mnou přijít okamžitě se svým problémem a děti tak často činí. V nové koncepci jsem navrhla, aby vedle možnosti dítěte přijít přímo za ředitelem existovalo i přímé propojení činnosti žákovského parlamentu s fungovaním poradenského pracoviště.
K dramatickým číslům z plakátu o odchodu pedagogů uvádím : odchází 5 učitelů. Mám písemně doložen zájem ostatních pedagogů pokračovat. Zároveň jsem předložila na školské radě informace o 5 nových uchazečích o práci v naší škole. Věřím, že to budou osobnosti, které mi pomohou budovat opravdu lepší školu. Počet libčických prvňáčků bude pro školní rok 2020/ 2021 nejvyšší za poslední léta. Nově bude obsazeno i poradenské pracoviště.
V zájmu uklidnění atmosféry jsem se také sešla 4.6. se třemi členy petičního výboru, vedenými panem Jirsou, doktorem filosofie na Karlově univerzitě. Na této schůzce byli přítomni pan starosta i místostarosta. Velmi mne mrzelo, že jsem opět byla osočována na základě nepravdivých údajů. Pan Jirsa mě obvinil z toho, že nedostatečně koordinují distanční výuku a opíral se o údajné tvrzení zaměstnankyně naší školy, která ovšem jakékoliv takové tvrzení veřejně popřela a její opakovaná vyjádření bylo možné dohledat i na Facebookové skupině Lepší škola Libčice a jsou zadokumentována. Zároveň jsem byla obviněna z toho, že jsem včas nedodala koncepční materiál, který po mně byl požadován. Zákon při tvorbě koncepce školy předpokládá výslovně spolupráci ředitele školy se školskou radou, neboť právo podílet se na tvorbě koncepce je jedním z nejvýznamnějších práv školské rady. Proto jsem byla nucena přizpůsobit se časovému harmonogramu, který mi dal předseda školské rady pan Vít Penížek. Vedení školy řešilo dopady koronavirové epidemie na chod školy . Při této příležitosti bych chtěla připomenout, že zdravotní rizika pro žáky a učitele začala naše základní škola řešit jako první ve městě, ještě v době, kdy se někteří chystali na problematickou dovolenou do Itálie, před čímž jsme je varovali. Nakoupili jsme dezinfekční prostředky, o které jsme se pak mohli při vypuknutí pandemie podělit i s MŠ, po celou dobu jsme komunikovali s rodiči. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám v této situaci opravdu pomáhali. Jsem ráda, že jsem se schůzky se členy tzv.petičního výboru, kteří požadují mé odvolání, zúčastnila. Dozvěděla jsem se tam , mimo jiné, že vedení školy selhává. Prý tento názor sdíli, cituji:„několik desítek, možná více lidí“. Jak jsem již řekla, do naší školy chodí 309 žáků. Podle poslední ankety, organizované mezi rodiči, jsou se školou spokojeni zhruba tři čtvrtiny dotázaných. Tato čísla, spolu s upřímným vyjádřením členky petičního výboru o několika desítkách nespokojených nejsou v rozporu, naopak přesně statisticky odpovídají. Jsem ochotna naslouchat všem kritickým hlasům a snažit se stále zlepšovat jak práci svojí, tak svých podřízených, což říkám již dlouho. Otevřenost školy rodičům je ale přímo závislá i na vzájemném respektu učitelů a rodičů. Neustálé útoky na vedení základní školy jsou podobné kampani, které byla kdysi vystavena v Libčicích moje předchůdkyně. Považuji za velmi podstatnou tezi v mé koncepci :„Komunikaci s rodiči a zákonnými zástupci chceme rozvíjet na základě vzájemné konstruktivní vstřícností a úcty s vědomím, že tím dáváme dobrý příklad našim dětem a žákům, o které by nám mělo jít především.“ Zakladatel Facebookové skupiny Lepší škola Libčice pan Mgr.Jan Menšík mi napsal dopis s požadavkem, abych ze školního řádu odstranila pasáže o právu školy požadovat po žácích domácí úkoly v rámci upevňování učiva a v rámci boje proti záškoláctví odstranila možnost školy požadovat omluvenky od lékaře. Tato otázka je relevantní spíše pro Ústavní soud České republiky. Já jako ředitelka školy , která je vykonavatelem státní správy a není zaměstnancem zřizovatele, jak se možná někteří občané domnívají, jsem povinna se řídit závazným stanoviskem České školní inspekce, která podnět vyhodnotila jako nedůvodný. Ráda bych upozornila a píši to i v koncepci školy, že na základě mé dlouholeté pedagogické i lidské zkušenosti, znalosti moderních způsobů vzdělávání, platí pořád ona základní pravidla, předávaná po staletí z generace na generaci a která také v mnou předložené koncepci školní radě najdete :

Zásadní je respektování pravidel.

I moderní škola je stále především o povinnostech.

Základní škola je vstupní branou do světa poznání.

Děkuji , že jste věnovali čas mému vyjádření.
Mgr. D. Raveane