Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školská rada má 6 členů, z nichž dva jsou jmenováni zřizovatelem školy a čtyři jsou voleni oprávněnými osobami v souladu se školským zákonem. Z řad rodičů jsou voleni dva zástupci a z řad pedagogů také dva zástupci. Funkční období členů školské rady je tři roky. Podle volebního řádu mohou být členové školské rady voleni  buď tajným  nebo veřejným hlasováním, o způsobu rozhoduje ředitel školy. Volby organizuje ředitel školy společně s přípravným výborem. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy sám. Ve volbách do školské rady hlasuje pouze jeden ze zákonných zástupců žáka.Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda.V naší škole v letošním školním roce proběhly volby do ŠR. Bývalým členům  skončil  tříletý mandát.Výjimkou je pouze pan Mgr. Pavel Štros, kterému mandát končí až v příštím roce. Za zřizovatele byl delegován pan Mgr. Tomáš Havlák a zůstává pan Mgr.Pavel Štros. Za pedagogické pracovníky byli zvoleni paní učitelka Mgr. Kateřina Brožová a pan učitel Mgr. Tomáš Rampír. Ve druhém kole voleb byli z řad rodičů zvoleni zástupci paní Petra Grybauskas a paní Mgr.& Mgr. Lenka Coufalová. První zasedání školské rady je plánováno na 9.6. 2015. Hlavním programem bude volba předsedy školské rady.

Těšíme se na spolupráci a pevně doufáme, že školská rada bude pro naši školu přínosem.

Od roku 2018 jsou členy rady:        

Ing. Vít Penížek, Ph.D. ( od 1.2. 2016)
Jana Švédová
Mgr. Tomáš Rampír
Jaroslav Hejnic
Markéta Orvanová
Ing. Eduard Hromada, PhD.

                                                                                                                                  

Školská rada je orgánem školy, jež umožňuje zákonným

zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a

zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada řídí svou

činnost podle § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004

Sb. o před- školním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání). Její složení musí být třetinové – 1/3

tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé.

Minimální počet členů rady jsou tedy 3 osoby, ale v případě

libčické školy máme členů 6 – dva jsou jmenováni zřizovatelem,

z řad rodičů jsou voleni další dva zástupci a z řad pedagogů

také dva. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada

zasedá minimálně dvakrát ročně. Poté, co předsedovi školské

rady Mgr. Pavlu Štrosovi skončil tříletý mandát 31. ledna 2016,

rada města jmenovala s účinností od 1. 2. 2016 do této funkce Ing.

Víta Penížka, Ph.D., který je odborným asistentem na ČZÚ na

Suchdole, radním a zastupitelem našeho města. Ostatní členové

zůstávají nadále ve svých funkcích a pro úplnost uvádíme, že

se jedná o druhého zástupce zřizovatele Mgr. Tomáše Havláka,

pedagogy zastupují Mgr. Kateřina Brožová a Mgr. Tomáš Rampír a

rodiče paní Petra Grybauskas a paní Mgr. Lenka Coufalová. Školská

rada si musí na svém prvním jednání zvolit nového předsedu.

Dokumenty: